SIA „TENISA KLUBS ENRI”, PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS UN IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI.

1.Vispārējie noteikumi.

1.1.Šie noteikumi nosaka tenisa kluba (turpmāk tekstā TK) un tenisa kluba biedru (turpmāk tekstā TK BIEDRS), klientu un viesu savstarpējo attiecību pamatus, regulē kārtību kādā tiek sniegts pakalpojums un saņemta samaksa, uzvedības normas TK teritorijā.

1.2.Noteikumi, kas iekļauti šajā dokumentā ir saistoši visiem TK BIEDRIEM, klientiem un viesiem.

1.3.Noteikumu pārkāpšanas gadījumā, TK ir tiesības TK BIEDRAM, klientam, viesim atteikt sniegt pakalpojumu.

1.4.TK ir tiesības vienpusēji papildināt un labot šos Noteikumus, savlaicīgi informējot par to klientus, viesus un TK BIEDRUS, publiskojot tos TK mājas lapā, izvietojot recepcijā, nosūtot e-pastā vai izsniedzot drukātā veidā.

2.Lietotie termini

2.1.„Vienreizējais apmeklējums” – vienreizēja nodarbība vismaz vienas stundas garumā uz tenisa/skvoša laukuma. Laukuma rezervācija tiek veikta ne ātrāk kā vienu diennakti iepriekš (esošā diena + vēl viena diena), ne vairāk kā divas stundas un bez iespējas pārcelt šo laiku. Rezervēt laiku ilgākam periodam nav iespējams.

2.2.„Abonements” – summārais nodarbību skaits tenisa/ skvoša laukumā (ne mazāk par četrām stundām) ar noteiktu nedēļas dienu un laiku kalendārā mēneša ietvaros. Nedēļā minimums viena nodarbība stundas garumā. Nododot abonementā rezervēto spēles laiku citai personai, abonementa īpašniekam par to ir jaziņo TK administratoram. Abonementā rezervētais spēles laiks netiek pārcelts uz nākamo periodu. Dvieļu skaits ir limitēts – maksimāli 2 dvieļi vienā apmeklējuma reizē.

2.3.„Brīvais abonements” – nodrošina rezervētā laika apmeklējumu pēc brīva grafika. Abonements ietver minimums 10 stundas nodarbību tarifu plānā norādītajās cenās, bet ir iespējams iegādāties lielāku nodarbību skaitu. Laukuma rezervācija tiek veikta ne ātrāk kā vienu diennakti iepriekš (esošā diena + vēl viena diena), bez iespējas pārcelt šo laiku. Rezervēt laiku ilgākam periodam nav iespējams. Brīvajā abonementā iegādāto laiku nepieciešams nospēlēt 6 mēnešu laikā no pirkšanas brīža, neatkarīgi no iegādāto stundu skaita (Brīvajā abonementā iegādātās stundas pēc Vasaras tarifa ir jānospēlē no tekošā gada jūlija līdz augusta mēnesim). Ja TK BIEDRS, klients neierodas uz rezervēto nodarbību, tā tiek uzskatīta par notikušu, laiks un samaksa netiek saglabāti. Vienas nodarbības ilgums nav mazāks par vienu stundu. Dvieļu skaits ir limitēts – maksimāli 2 dvieļi vienā apmeklējuma reizē.

2.4.„Spēles laiks” – faktiskais laiks tenisa/ skvoša laukumā, ko TK nodrošina TK biedram/ klientam pēc iepriekšējas rezervācijas, ar intervālu 30 minūtes (1 stunda, 1,5 stundas utt.), spēlei ne vairāk kā četriem pieaugušajiem vai astoņiem bērniem vienlaicīgi (ja skaits tiek pārsniegts – par papildus samaksu pēc Tarifu plāna).

2.5.„Tarifu plāns” – dokuments, kas nosaka TK pakalpojumu cenas konkrētā laika periodā un ir spēkā līdz jauna tarifu plāna ieviešanai.

2.6.„TK BIEDRS” – klients, kurš patstāvīgi izmanto TK pakalpojumus, ir iegādājies abonementu un KLUBA BIEDRA KARTI.

TK TK BIEDRAM nodrošina: Individuālo – progresīvo atlaidi spēles laikam; Iespēju iegādāties „Vienreizējo apmeklējumu” izmantojot individuālo atlaidi; Iespēju saņemt informāciju epastā par izmantoto vai pārcelto rezervēto spēles laiku. Iespēju pārcelt iegādāto laiku; Atlaidi precēm un citiem pakalpojumiem; Iespēju kļūt par TK „Piramīdas” dalībnieku; Dāvanas un uzaicinājumus uz TK pasākumiem.

2.7.„Viesis” – persona, kuru uz TK ir uzaicinājis TK BIEDRS. Šie noteikumi attiecas uz visiem viesiem. TK BIEDRS ir solidāri atbildīgs par to, lai viņa uzaicinātās personas ievērotu noteikumus, kā arī par nodarīto kaitējumu TK īpašumam, nodarīto zaudējumu apmērā. Ja viesis nespēj pildīt savas saistības sakarā ar radušies zaudējumiem, TK īpašuma bojājuma gadījumā, TK biedram radušies zaudējumi ir jāsedz pilnā apmērā.

2.8.„KLUBA KARTE” – pieejas atslēga TK BIEDRA datiem par rezervēto laiku, apmaksu, atlaidi u.c. ar TK saistīto informāciju. Tiek piešķirta vienu reizi bez maksas. Kluba kartes atjaunošana notiek pēc šo noteikumu 7.punktā noteiktās cenas. TK ir tiesības izmantot personīgo informāciju komunikācijai ar TK BIEDRU.

2.9.„Treneris” – persona, kurai ir augstākā izglītība sporta jomā un kura nodrošina apmācības un spēles procesu.

3.Pakalpojuma sniegšanas un laika rezervēšanas kārtība

3.1.Pakalpojumā ietilpst tenisa/ skvoša laukums, ģērbtuves skapītis (ne vairāk par četriem) un TK infrastruktūra.

3.2.Minimālais spēles laiks: Vienreizējam apmeklējumam – 55 minūtes + 5 minūtes (laukuma uzkopšanai); Vienreizējam apmeklējumam atklātajos laukumos – 55 minūtes + 5 minūtes (laukuma uzkopšanai); Abonementam – 4 stundas; Brīvajam abonementam – 10 stundas.

3.3.TK TK BIEDRAM rezervē spēles laiku septiņu dienu laikā līdz pirmās nodarbības sākumam, ņemot vērā laukumu noslogojumu. Lai rezervētu spēles laiku, ir jāvēršas pie TK administratora. TK BIEDRAM, lai turpmāk saglabātu sev vēlamo laiku, nepieciešams pēdējā iegādātā abonementa darbības nedēļā noformēt un apmaksāt jaunu abonementu.

3.4.TK nenes atbildību par TK BIEDRA rezervēto laiku pēc abonementa termiņa izbeigšanās, kā arī gadījumos, ja ir pārkāpti pakalpojuma apmaksas termiņi.

3.5.Tikai TK BIEDRIEM ir tiesības iegādāties abonementus, uzrādot KLUBA KARTI.

3.6.TK nodrošina rezervētā laika kompensāciju sekojošos gadījumos: Ja TK BIEDRS savlaicīgi (24 stundas iepriekš) ir atteicis rezervēto laiku, brīdinot par to attiecīgā TK administratoru; Ja nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ nav iespējams spēlēt atklātajos laukumos un TK nevar nodrošināt ar iespēju spēlēt slēgtajos laukumos.

Spēles laiks tiek kompensēts, ja TK BIEDRS 14 dienu laikā, no rezervētā laika pārcelšanas brīža, saskaņojot ar TK administratoru, nospēlē šo laiku jebkurā no klubiem. Atteikto stundu skaits nedrīkst būt lielāks par ¼ daļu no abonementā iegādāto nodarbību skaita. Atteikto laiku vēlreiz pārcelt nav iespējams. 3.7.Plānotais prombūtnes laiks (atvaļinājums, komandējums un tml., ne vairāk kā 14 dienas) nav jāapmaksā, bet abonementa darbības laiks TK BIEDRAM ir jāpalielina „plānotā

prombūtnes laika” apjomā un grafikā. Pretējā gadījumā rezervētais spēles laiks netiek saglabāts. 3.8.Rezervētā spēles laika naudas kompensācijas nav paredzētas.

3.9.Beidzoties spēles laikam, TK BIEDRAM ir savlaicīgi jaatbrīvo laukums nākamajiem spēlētājiem. Spēles laika pārsniegšana vairāk kā 10 minūtes, tiek skaitīta kā spēle 30 minūtes un tiek apmaksāta pēc vienreizējā apmeklējuma tarifa.

3.10.Veikt trenera darbību bez TK atļaujas ir aizliegts.

3.11.Notiekot sacensībām, kluba pasākumiem, paredzētajiem profilaktiskajiem remontdarbiem, kuru laikā nav iespējams nodrošināt laukumu un spēles laiku, TK ir tiesības veikt rezervētā spēles laika izmaiņas. Šajā gadījumā TK savlaicīgi telefoniski brīdina TK BIEDRU par paredzētajām izmaiņām, kā arī nodrošina līdzvērtīgu izlaistā spēles laika kompensāciju, ņemot vērā laukumu noslogojumu.

4.Apmaksas kārtība

4.1.TK pakalpojumu apmaksa tiek veikta pamatojoties uz apstiprināto Tarifu plānu.

4.2.Abonementu iegāde notiek ar 100% priekšapmaksu.

4.3.TK pakalpojumus var apmaksāt gan skaidrā naudā, gan izmantojot bezskaidras naudas norēķinus. 4.4.TK ir tiesības mainīt pakalpojumu cenas ar nākamā mēneša 1.datumu. Cenu izmaiņas gadījumā TK administrācijai nav tiesības veikt pārrēķinu jau iegādātajiem abonementiem. 4.5.KLUBA KARTES neesamības gadījumā vai atsakoties to uzrādīt administratoram, pamatojoties uz personu apliecinošo dokumentu (pase, autovadītāja apliecība) tiek noformēta „Klienta pagaidu karte”. 4.6.Gadījumā, ja TK BIEDRS nav apmaksājis spēles laiku, TK ir tiesības nelaist TK BIEDRU uz tenisa/skvoša laukuma.

5.Uzvedības noteikumi tenisa kluba teritorijā un uz laukumiem

5.1.Klientiem, TK BIEDRIEM un viņu viesiem ir tiesības atrasties uz tenisa/svoša laukuma laika posmā, kas norādīts abonementā vai veicot vienreizejā appmeklējuma rezervāciju.

5.2.Klientam, TK biedram ir jāievēro tīrība TK tenisa/ skvoša laukumos, administratīvajās telpās, atklātajos laukumos un pieguļošajā teritorijā.

5.3.Tenisa/ skvoša laukumā nodarbības notiek tikai sporta apģērbā un speciālos tenisa apavos vai apavos ar atzīmi „NON-MARKING”. Nav atļauts spēlēt apavos, kuros TK BIEDRS ir spēlējis atklātajos laukumos ar māla segumu, pirms tam tos nenotīrot. Ir aizliegts atrasties laukumos ar atkailinātu ķermeņa augšdaļu.

5.4.TK BIEDRA viesiem, kuri TK telpās atrodas līdzjutēju/ vērotāju statusā ir jābūt maiņas apaviem vai jāizmanto bahilas.

5.5.Uz tenisa/ skvoša laukumiem kategoriski aizliegts ienest gāzētus un saldus dzērienus, izņemot augļus un sporta enerģijas dzērienus.

5.6.Klientiem, TK BIEDRIEM un viņu viesiem ir jāuzvedas atbilstoši šiem noteikumiem, nedrīkst lietot necenzētus vārdus un izteicienus. TK viesiem nav tiesību iejaukties treniņa un spēles procesos.

5.7.TK teritorijā aizliegts: Alkoholisko dzērienu, narkotisko vielu lietošana; Ierašanās alkoholisko vai narkotisko vielu reibuma stāvoklī; Izmantot skaņu aparatūru bez TK administrācijas atļaujas; Uzņemt video un fotografēt bez TK atļaujas; Nesankcionēti pārdot preces un pakalpojumus, izplatīt reklāmu, izvietot sludinājumus un tml.; Ienest viegli uzliesmojošas, sprādzienbīstamas vielas, ieročus un munīciju;

Personas alkohola reibumā netiek ielaistas tenisa/ skvoša laukumos. 5.8.Klientiem, TK BIEDRIEM saudzīgi jāuzturas pret laukumiem un TK īpašumu, nav pieļaujams mest raketes vai citus priekšmetus, sist ar tiem laukuma segumu, kā arī segto laukumu sienas. TK īpašuma, inventāra vai iekārtu bojājuma gadījumā TK BIEDRAM ir jāsedz visi radušies zaudējumi pilnā apmērā, saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu. 5.9.Atslēgas vai jebkura cita inventāra, kas tiek izsniegts uz spēles laiku, nozaudēšanas vai bojājumu gadījumā tiek iekasēta kompensācija, saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu. 5.10.TK īpašuma, inventāra vai iekārtu bojājuma gadījumā, kompensācija tiek iekasēta no TK biedra, kurš ir vainīgs zaudējumu radīšanā. 5.11.Avārijas situācijās: Gadījumos, ja rodas avārijas vai ārpuskārtas situācijas, precīzāk: Ugunsgrēka, elektroenerģijas padeves traucējumi (nodziest apgaismojums, tiek pārtraukta gaisa padeve, sāk darboties dīzeļģenerators), kupola nolaišanās, slēgto tenisa laukumu apmeklētājiem NEKAVĒJOTIES jaatstāj kupols, izmantojot centrālo ieeju, bet gadījumā, ja tas nav iespējams, tad izmantot evakuācijas izejas, kuras atrodas pa labi un pa kreisi sānos no centrālās ieejas. NEKAVĒJOTIES par to ziņot TK administratoram un/ vai tehniskajam personālam. Kupola krišanas gadījumā, AIZLIEGTS atrasties zem gaismas prožektoriem, tiesnešu krēslu un sadalošo tīklu tuvumā.

6.Citi noteikumi.

6.1.TK neuzņemās atbildību par atstātajām vai pazaudētajām mantām. Atrastās mantas TK uzglabā vienu mēnesi. Informāciju par atrastajām mantām var saņemt pie TK administratora.

6.2.TK administrācija neveic brīvo vietu monitoringu kluba autostāvvietā un nenes atbildību par trešo personu darbībām saistībā ar klientu, TK BIEDRU un viņu viesu autotransportu.

6.3.Piekrītot šiem noteikumiem, TK BIEDRS atbrīvo TK no jebkāda veida atbildības, kas saistīta ar potenciālajām traumām, veselības pasliktināšanos un nelaimes gadījumiem.

6.4.TK administrācija iesaka klientam, TK BIEDRAM veikt medicīnisko apskati līdz nodarbību sākumam. Bērniem, kuri apmeklē TK, nepieciešama izziņa no ģimenes ārsta, kas apliecina, ka nav nekādu kontrindikāciju, lai spēlētu tenisu.

6.5.Bērni līdz 10 gadu vecumam TK drīkst apmeklēt vecāku vai vecāku rakstiski pilnvarotu personu pavadībā.

7.Naudas kompensācija par radītajiem bojājumiem TK īpašumam vai iekārtām.

7.1.Tīšs sitiens ar tenisa/ skvoša raketi pa laukuma segumu, kupola sienām – 20 Ls

7.2.Spēle nepiemērotos apavos (nav „NO MARKING”), kas atstāj pēdas uz laukuma – 20 Ls

7.3.Spēle netīros apavos – 10 Ls

7.4.Iznomātā inventāra bojājums – līdzvertīgs analoga cenai

7.5.Skapīša atslēgas nozaudēšana – 5 Ls

7.6.KLIENTA KARTES atjaunošana – 2 Ls

7.7.Dvieļa bojājums/ nozaudēšana – 10 Ls

7.8.Gadījumā, ja ir radīti bojājumi vai zaudējumi, kas nav norādīti punktos 7.1.-7.7., naudas kompensācijas lielumu nosaka TK administrācija, bet ne lielāku, kā TK īpašuma, inventāra vai iekārtu vērtība.

7.9.Atkārtotu TK noteikumu parkāpumu gadījumā, klubam ir tiesības liegt ieeju TK.

PALDIES PAR NOTEIKUMU IEVĒROŠANU UN VĒLAM JUMS SPORTISKUS PANĀKUMUS UN PATĪKAMU UZTURĒŠANOS!

N. Query Duration, ms Row Count
Total time, ms: 0