SIA „TENISA KLUBS ENRI”, PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS UN IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI.

Vispārējie noteikumi.

1.1.Šie noteikumi nosaka tenisa kluba (turpmāk tekstā TK) un tenisa kluba biedru (turpmāk tekstā TK BIEDRS), klientu un viesu savstarpējo attiecību pamatus, regulē kārtību kādā tiek sniegts pakalpojums un saņemta samaksa, uzvedības normas TK ēkā un teritorijā. 

1.2.Noteikumi, kas iekļauti šajā dokumentā ir saistoši visiem TK BIEDRIEM, klientiem un viesiem. 

1.3.Noteikumu pārkāpšanas gadījumā, TK ir tiesības TK BIEDRAM, klientam, viesim atteikt sniegt pakalpojumus. 

1.4.TK ir tiesības vienpusēji papildināt un labot šos Noteikumus, savlaicīgi informējot par to klientus, viesus un TK BIEDRUS, publiskojot tos TK mājas lapā, izvietojot recepcijā, nosūtot e-pastā vai izsniedzot drukātā veidā.

2. Lietotie termini 

2.1.„Vienreizējais apmeklējums” – vienreizēja nodarbība vismaz 30 minūtes garumā uz tenisa/skvoša laukuma. Laukuma rezervācija tiek veikta ne ātrāk kā septiņas dienas iepriekš un bez iespējas pārcelt šo laiku. Rezervēt laiku ilgākam periodam nav iespējams.

2.2.„Abonements” – summētais nodarbību skaits, kas secīgi atkārtojās nedēļās dienās mēneša laikā (ne mazāk par četrām nodarbībām) tenisa laukumā. Vienas nodarbības ilgums nedēļā  vismaz 30 minūtes. Abonementa nodošanas gadījumā citai personai, abonementa īpašniekam par to jāinformē TK administrators. Neizmantotais abonementā rezervētais spēles laiks netiek pārcelts uz nākamo periodu.

2.3.„Brīvais abonements” – nodrošina rezervētā laika apmeklējumu pēc brīva grafika. Abonementā ir iekļautas vismaz 10 stundu nodarbības pēc pašreizējā tarifu plānā norādītas cenās, bet ir iespējams iegādāties vairākas nodarbību stundas. Laukuma rezervācija tiek veikta 7 dienu laikā bez iespējas pārcelt šo laiku. Rezervēt laiku ilgākām periodam nav iespējams. Brīvajā abonementā iegādāto laiku nepieciešams nospēlēt 6 mēnešu laikā no šī abonementa iegādes brīža, neatkarīgi no iegādāto stundu skaita (Brīvajā abonementā iegādātās stundas pēc Vasaras tarifa ir jānospēlē no tekošā gada jūlija līdz augusta mēnesim). Ja TK BIEDRS, klients neapmeklē rezervēto nodarbību, tā tiek uzskatīta par notikušu, laiks un samaksa netiek saglabāti. 

2.4.„Spēles laiks”

 • faktiskais laiks tenisa laukumā, kādu TK nodrošina TK BIEDRAM, klientam pēc iepriekšējas rezervācijas, ar intervālu 30 minūtes (1 stunda, 1,5 stundas utt.), un kas paredzēts spēlēšanai uz laukuma ne vairāk kā 4-ām pieaugušajiem vai 8-iem bērniem vienlaicīgi (ja cilvēku skaits tiek pārsniegts – par papildus samaksu pēc TK Tarifu plāna).
 • faktiskais laiks skvoša laukumā, kādu TK nodrošina TK BIEDRAM, klientam pēc iepriekšējas rezervācijas, ar intervālu 30 minūtes (1 stunda, 1,5 stundas utt.) un kas paredzēts spēlēšanai uz laukumā ne vairāk kā 2-ām pieaugušajiem vai 4-iem bērniem vienlaicīgi (ja cilvēku skaits tiek pārsniegts – par papildus samaksu pēc TK Tarifu plāna). 

2.5.„Tarifu plāns” – dokuments, kas nosaka TK pakalpojumu cenas konkrētā laika periodā un ir spēkā līdz jauna tarifu plāna ieviešanai.

2.6.„TK BIEDRS” – klients, kurš pastāvīgi izmanto TK pakalpojumus, ir iegādājies abonementu un KLUBA BIEDRA KARTI.

TK nodrošina TK BIEDRAM:

 • Individuāli – progresīvu atlaidi spēles laikam;
 • Iespēju iegādāties „Vienreizēju apmeklējumu” izmantojot individuālu atlaidi;
 • Atlaides precēm un citiem pakalpojumiem;
 • Iespēju pārcelt rezervētu abonementu ne vairāk par 25%;
 • Iespēju kļūt par TK „Piramīdas” dalībnieku;
 • Dāvanas un uzaicinājumus uz TK pasākumiem;
 • Iespēja rezervēt laiku, izmantojot online rezervēšanas sistēmu Enri interneta vietnē 7 dienas iepriekš;
 • Iespēju saņemt informāciju e-pastā par izmantoto vai pārcelto rezervēto spēles laiku.

Atlaides nesummējās ar citiem atlaižu piedāvājumiem. 

2.7.„Viesis” – persona, kuru uz TK ir uzaicinājis TK BIEDRS. Šie noteikumi attiecas uz visiem viesiem. TK BIEDRS ir solidāri atbildīgs par to, lai viņa uzaicinātās personas ievērotu noteikumus, kā arī par nodarīto kaitējumu TK īpašumam, nodarīto zaudējumu apmērā. Ja viesis nespēj izpildīt savas saistības sakarā ar radušajiem zaudējumiem, TK īpašuma bojājuma gadījumā, TK BIEDRAM radušais zaudējums ir jāsedz pilnā apmērā.

2.8.„KLUBA KARTE”/QR kods – piekļuves atslēga TK BIEDRA personīgajam kontam. Šī piekļuves atslēga tiek izdota vienu reizi bez maksas vai tiek noformēta bez maksas Kluba interneta vietnē. Kluba kartes atjaunošana tiek veikta pēc pašreizējā tarifa. TK ir tiesības izmantot un uzglabāt personisko informāciju no Kluba kartes / QR koda komunikācijai ar kluba biedru, saskaņā ar noteikumiem par personas datu aizsardzību, kas publicēti kluba vietnē

https://teniss.enri.lv/datu-privatuma- konfidencialitates-politika/

2.9.„Treneris” – persona, kurai ir augstākā izglītība sporta jomā un LTS sertifikāts, kas nodrošina apmācību un spēles procesu.

3. Pakalpojumu sniegšanas un laiku rezervēšanas kārtība

3.1.Pakalpojumā ietilpst tenisa/ skvoša laukums, ģērbtuves skapītis (ne vairāk par četriem) un TK infrastruktūra.

3.2.Minimālais spēles laiks:

 • Vienreizējam apmeklējumam – 55 minūtes + 5 minūtes (laukuma uzkopšanai);
 • Vienreizējam apmeklējumam atklātajos laukumos – 55 minūtes + 5 minūtes (laukuma uzkopšanai);
 • Abonementam – 4 stundas;
 • Brīvajam abonementam – 10 stundas.

3.3. TK rezervē TK BIEDRAM spēles laiku 7 (septiņu) dienu laikā pirms nodarbības sākuma, ņemot vērā laukumu noslogojumu. Lai rezervētu spēles laiku, ir jāvēršas pie TK Kluba administratora vai klients to dara patstāvīgi izmantojot interneta vietni teniss.enri.lv. Lai saglabātu laiku abonementā TK BIEDRAM ir pienākums pagarināt un apmaksāt abonementu ne vēlāk kā abonementa derīguma termiņa pēdējā nedēļā. Gadījumā, ja nedēļā notiek vairākas nodarbības, katra no nedēļas nodarbībām.

3.4.TK nenes atbildību par TK BIEDRA rezervēto laiku pēc abonementa termiņa izbeigšanās, kā arī gadījumos, ja tiek pārkāpti pakalpojuma apmaksas termiņi.

3.5.Tikai TK BIEDRIEM ir tiesības iegādāties abonementus, uzrādot KLUBA KARTI.

3.6.TK nodrošina rezervētā laika kompensāciju sekojošos gadījumos:

 • Ja TK BIEDRS savlaicīgi (24 stundas iepriekš) pirms spēles laikā sākuma paziņo par neiespējamo apmeklējumu rezervētajā laikā un ne vairāk par 25% un brīdinot par to attiecīgajā TK administratoru;
 • Slapja seguma dēļ nav iespējams spēlēt atklātajā laukumā un TK nevar nodrošināt iespēju spēlēt slēgtajā laukumā.
 • Laiks, kas rezervēts, izmantojot online rezervēšanas sistēmu Enri interneta vietnē, nav atceļams un to pārcelt uz citu laiku nav iespējams.
 • Nodarbību pārcelšana dienas laikā, ka arī nodarbību pārcelšana starp dažāda tipa veida segumam nav iespējama, izņemot nodarbību pārcelšanu nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ.
 • Spēles laiks tiek kompensēts, ja TK BIEDRS 14 dienu laikā, no rezervētā laika pārcelšanas brīža, saskaņojot ar TK administratoru, nospēlē šo laiku jebkurā no TK klubiem. Atteikto stundu skaits nedrīkst būt lielāks par 25% no abonementā iegādāto nodarbību skaita. Atteikto laiku vēlreiz pārcelt nav iespējams.

3.7.Plānotais prombūtnes laiks (atvaļinājums, komandējums utt, ne vairāk kā 14 dienas) nav jāapmaksā, bet abonementa darbības laiks TK BIEDRAM ir jāpalielina par laiku, kas vienāds ar “plānotās prombūtnes laiku” pieejamajā apjomā un grafikā. Pretējā gadījumā rezervētais spēles laiks TK BIEDRAM netiek saglabāts.

3.8.Naudas kompensācijas par rezervēto spēles laiku nav nodrošināta.

3.9.Beidzoties spēles laikam, TK BIEDRAM ir savlaicīgi jāatbrīvo laukums nākamajiem spēlētājiem. Spēles laika pārsniegšana virs 10 minūtēm, tiek skaitīta kā 30 minūtes spēles laiks un tiek apmaksāta pēc vienreizējā apmeklējuma tarifa.

3.10.Veikt trenera darbību bez TK atļaujas ir aizliegts.

3.11.Rīkojot sacensības, kluba pasākumus, paredzētus profilaktiskus remontdarbus un citus pasākumus pēc nepieciešamības, kas neļauj to izmantot spēles laikam, tad TK ir tiesības veikt rezervētā spēles laika izmaiņas, kā arī mainīt rezervēto laukumu. Šajā gadījumā TK savlaicīgi telefoniski brīdina TK BIEDRU par paredzētajām izmaiņām, kā arī nodrošina līdzvērtīgu izlaistā spēles laika kompensāciju, ņemot vērā laukumu noslogojumu.

4.Apmaksas kārtība

4.1.TK pakalpojumu apmaksa tiek veikta pamatojoties uz apstiprināto Tarifu plānu.

4.2.Abonementa iegāde notiek ar 100% priekšapmaksu.

4.3.TK pakalpojumus var apmaksāt gan skaidrā naudā, gan izmantojot bezskaidras naudas norēķinus.

4.4.TK ir tiesības mainīt pakalpojumu cenas ar nākamā mēneša 1.datumu. Cenu izmaiņas gadījumā TK administrācijai nav tiesības veikt pārrēķinu jau iegādātajiem abonementiem.

4.5.KLUBA KARTES neesamības gadījumā vai atsakoties to uzrādīt administratoram, pamatojoties uz personu apliecinošo dokumentu (pase, autovadītāja apliecība) tiek noformēta “Klienta pagaidu karte”.

4.6.Gadījumā, ja TK BIEDRS nav apmaksājis spēles laiku, TK ir tiesības nelaist TK BIEDRU uz tenisa/skvoša laukumu.

4.7.Laiks, kas rezervēts, izmantojot online rezervēšanas sistēmu Enri interneta vietnē, tika apmaksāts pēc esoša vienreizējā apmeklējuma tarifa vai arī ir iespēja izmantot laiku no klienta gaidīšanas saraksta vai brīva abonementa stundas.

5. Uzvedības noteikumi tenisa kluba teritorijā un TK laukumos

5.1.Klientiem, TK BIEDRIEM un viņu viesiem ir tiesības atrasties uz tenisa/skvoša laukuma laika posmā, kas norādīts abonementā vai veicot vienreizējā apmeklējuma rezervāciju.

5.2.Klientiem, TK BIEDRIEM un viņu viesiem ir jāievēro tīrība TK tenisa/ skvoša laukumos, administratīvajās telpās, atklātajos laukumos un pieguļošajā teritorijā.

5.3.Tenisa/ skvoša laukumā nodarbības notiek tikai sporta apģērbā un speciālos tenisa apavos vai apavos ar atzīmi „NON- MARKING” (kas neatstāj pēdas uz laukuma virsmas). Nav atļauts spēlēt apavos, kuros TK BIEDRS ir spēlējis atklātajos laukumos ar dabīgu virsmu, bez tās iepriekšējas apstrādes. Ir aizliegts atrasties uz laukuma ar atkailinātu ķermeņa augšdaļu.

5.4.TK BIEDRA viesiem, kas atrodas TK telpās līdzjutēju/ vērotāju statusā ir jābūt maiņas apaviem vai jāizmanto bahilas.

5.5.Uz tenisa/ skvoša laukumiem kategoriski aizliegts ienest gāzētus, saldus dzērienus un pārtiku, izņemot augļus un sporta enerģijas dzērienus.

5.6.Klientiem, TK BIEDRIEM un viņu viesiem ir jāuzvedas saskaņā ar šiem noteikumiem, nedrīkst lietot necenzētus/lamu vārdus un izteicienus. TK viesiem nav tiesību iejaukties treniņa un spēles procesos.

5.7.TK teritorijā aizliegts:

 • Alkoholisko dzērienu, narkotisko vielu lietošana;
 • Ierašanās alkoholisko vai narkotisko vielu reibuma stāvoklī
 • smēķēšana;
 • Skaņu aprīkojuma izmantošana bez TK administrācijas atļaujas;
 • Video un fotografēšana bez TK administrācijas atļaujas;
 • Nesankcionēta preču un pakalpojumu tirdzniecība, reklāma produktu izplatīšana un sludinājumu izvietošana utt;
 • Ienest viegli uzliesmojošas, sprāgstvielas, ieročus un munīciju;
 • Personas, kas atrodas alkoholiskā reibuma stāvoklī netiek pielaistas tenisa/ skvoša laukumā.

5.8.Klientiem, TK BIEDRIEM saudzīgi jāuzturas pret laukumiem un TK īpašumu, aizliegts mest raketes vai citus priekšmetus, sist ar tiem pa laukuma virsmām, kā arī pa laukuma sienām un segumam. TK īpašuma, inventāra vai iekārtu bojājuma gadījumā, TK BIEDRAM ir pienākums atlīdzināt radušos zaudējumus pilnā apmērā, saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu.

5.9.Atslēgas vai jebkura cita inventāra nozaudēšanas vai bojājumu gadījumā, kas tiek izsniegts uz nodarbību/spēles laiku, tiek iekasēta kompensācija, saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu.

5.10.Gadījumā, ja tiek nodarīts kaitējums TK īpašumam, inventāram vai iekārtam, kompensācija tiek iekasēta no TK BIEDRA, kurš ir vainīgs zaudējumu radīšanā.

5.11.Avārijas situācijās: Avārijas vai ārkārtas situācijās, precīzāk:

 • Ugunsgrēka, strāvās padeves pārtraukumi (nodzist apgaismojums, tiek pārtraukta gaisa padeve, atskan sirēna), slēgto tenisa laukumu apmeklētājiem NEKAVĒJOTIES jāatstāj kortus, izmantojot centrālo izeju, bet gadījumā, ja tas nav iespējams, tad izmantot evakuācijas izejas, kuras atrodas pa labi un pa kreisi sānos no centrālās ieejas. NEKAVĒJOTIES par to ziņot TK administratoram un/ vai tehniskajam personālam.

6. Citi noteikumi. 

6.1.TK neuzņēmās atbildību par lietam, kas atstātas bez uzraudzības vai pazaudētas. Atrastās mantas TK uzglabā vienu mēnesi. Informāciju par atrastajām mantām var saņemt pie TK administratora.

6.2.TK administrācija neveic brīvo vietu monitoringu kluba autostāvvietā un nenes atbildību par trešo personu darbībām saistībā ar klientu, TK BIEDRU un viņu viesu transportlīdzekļiem.

6.3.Piekrītot šiem noteikumiem, TK BIEDRS atbrīvo TK no jebkāda veida atbildības, kas saistīta ar iespējamām traumām, veselības pasliktināšanos un nelaimes gadījumiem.

6.4.TK administrācija iesaka klientam, TK BIEDRAM veikt medicīnisko apskati pirms nodarbību sākumam. Bērniem, kas apmeklē TK, nepieciešama izziņa no ģimenes ārsta, kas apliecina, ka nav nekādu kontrindikāciju, lai spēlētu tenisu/skvošu/fitnesu.

6.5.Bērniem līdz 10 gadu vecumam jāapmeklē TK vecāku vai vecāku rakstiski pilnvarotu personu pavadībā. Naudas kompensācija par radītajiem bojājumiem TK īpašumam vai iekārtām.

6.6.Tīšs sitiens ar tenisa/ skvoša raketi pa laukuma segumu vai itu inventāru –30 €

6.7.Spēle nepiemērotos apavos (nav „NO MARKING”), kas atstāj pēdas uz laukuma – 30 €

6.8.Spēle netīros apavos – 30 €

6.9.Iznomātā inventāra bojājums – līdzvērtīgs analoga cenai

6.10.Skapīša atslēgas nozaudēšana – 7 €

6.11.KLIENTA KARTES atjaunošana – 2 €

6.12.Dvieļa bojājums/ nozaudēšana – 15 €

6.13.Par krāsaino dzērienu pārnesumu uz tenisa kortu (coca-cola,

tēja, kafija u.c.) sods – 50 €

6.14.Gadījumā, ja ir radīti bojājumi vai zaudējumi, kas nav norādīti punktos 7.1.-7.7., naudas kompensācijas lielumu nosaka TK administrācija, bet ne lielāku, kā TK īpašuma, inventāra vai iekārtu vērtība.

6.15.Atkārtotu TK noteikumu pārkāpumu gadījumā, klubam ir tiesības liegt ieeju TK.

PALDIES PAR NOTEIKUMU IEVĒROŠANU UN VĒLAM JUMS

SPORTISKUS PANĀKUMUS UN PATĪKAMU UZTURĒŠANOS!

N. Query Duration, ms Row Count
Total time, ms: 0